ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಮರಣ ದಂಡನೆಯ ಕಥೆ

ಇದು ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಮರಣ ದಂಡನೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜನು ವಿಜಯನಗ್ರಾಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚೆಲರಾಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದನು.
ಭಾರತದ ವಿಜಯನಗ್ರಾಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚೆಲರಾಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಯಾರಾದರು ಚೇಲಾರಂ ನೋಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನವಿಡೀ ಹಸಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಮಹಾರಾಜರು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಚೇಲಾರಂ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವನು ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜಮನೆತನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಒಂದು ದಿನ ರಾಜನ ನಿದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಲರಾಮ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೋಣೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆ ದಿನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಸಿಗರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

  ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು - ಕನ್ನಡ ಝೆನ್ ಕಥೆ - Kannada Zen Story

ನಂತರ ರಾಜನು ಕೋಪದಿಂದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮರುದಿನ ಚೇಲಾರಂನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಬಡ ಚೇಲರಾಮ್ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾದರು, ಚೇಲರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ತನ್ನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಚೆಲಾರಾಮ್ ಹೌದು ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ, “ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಾದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮರುದಿನ, ಚೇಲಾರಂನ ಅಂತಿಮ ಆಶಯದಂತೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ, ಚೆಲರಾಮ್, “ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರೇ, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.”

  ತೆನಾಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಥೆ

ಚೇಲಾರಂನಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚೇಲರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, “ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು?”

ಚೆಲರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು, “ಇದನ್ನು ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲು ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page