ವಿದ್ಯೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ? – ಸುಭಾಷಿತ

ಇವತ್ತಿನ ಸುಭಾಷಿತ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ? – ಸುಭಾಷಿತ

ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯಮ್ ನ ಚ ಭಾರಕಾರೀ ।
ವ್ಯಯೇ ಕೃತೇ ವರ್ಧತ ಏವ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಧನಂ ಸರ್ವಧನಪ್ರಧಾನಮ್ ॥

It cannot be stolen by thieves, cannot be taken away by the king, cannot be divided among brothers and does not cause a load. If spent, it always
multiplies. The wealth of knowledge is the greatest among all wealth ‘s

  ಕಗ್ಗ - ಸ್ವಾರ್ಥ vs ಸಂಬಂಧ Relationship vs Selfish

ಕಳ್ಳರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ರಾಜನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು.

ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುಭಾಷಿತದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page