ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ವಿದ್ಯೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ? – ಸುಭಾಷಿತ

ಇವತ್ತಿನ ಸುಭಾಷಿತ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ? – ಸುಭಾಷಿತ

ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯಮ್ ನ ಚ ಭಾರಕಾರೀ ।
ವ್ಯಯೇ ಕೃತೇ ವರ್ಧತ ಏವ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಧನಂ ಸರ್ವಧನಪ್ರಧಾನಮ್ ॥

It cannot be stolen by thieves, cannot be taken away by the king, cannot be divided among brothers and does not cause a load. If spent, it always
multiplies. The wealth of knowledge is the greatest among all wealth ‘s

  ಕಗ್ಗ - ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ - individual freedom limit

ಕಳ್ಳರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ರಾಜನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು.

ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುಭಾಷಿತದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

You cannot copy content of this page