Category: ಪ್ರಜಾಕೀಯ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ

ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ…… ಪ್ರಜಾಕೀಯ

ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ…… ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ……..

Translate »