ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ 5 ತುಂಬಲಾಗದ ಕೊಡಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ ?

ತುಂಬಲಾಗದ ಕೊಡಗಳು

ಜಮಾತಾ ಜಠರಂ ಜಾಯಾ ಜಾತವೇದಾ ಜಲಾಶಯ |
ಪೂರಿತನೈವ ಪೂರ್ಯಂತೇ ಜಕಾರ ಪಂಚದುರ್ಲಭಾ ||

1. ಜಾಮಾತಾ ಅಂದರೆ ‘ಅಳಿಯ ‘ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಕು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ

2 . ಜಠರಂ ಅಂದರೆ ‘ಹೊಟ್ಟೆ’ಎಷ್ಟೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಮರುದಿನ ಪುನಃ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
.
3 . ಜಾಯಾ ಅಂದರೆ ‘ಹೆಂಡತಿ ‘ ಈಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೀರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾಳೆ
.
4 . ಜಾತವೇದಾ ಅಂದರೆ ‘ಆಗ್ನಿ’ ಬೆಂಕಿಗೆ ಏನನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ
.
5 . ಜಲಾಶಯ ಎಂದರೆ ‘ಸಮುದ್ರ’ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿದರೂ (ಅರ್ಥಾತ್ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದರೂ )ಸಮುದ್ರ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ

ಈ ಐದು ಜಕಾರಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »