ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ 5 : ಅನ್ನ ದೇವರು

ಅನ್ನ ದೇವರು ಬಗೆಗಿನ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ಓದಿ ತಿಳಿ

ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ 5 :
ಅನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ | ಇನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟೆ
ಅನ್ನವಿರುವನಕ ಪ್ರಾಣವು – ಜಗದೊಳ
ಗನ್ನವೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ||

ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ನ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ
https://vishaya.in/vachana/sarvajna-vachana-collection/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page