ಕಗ್ಗ – ಗಾಳಿಪಟ – Kite

ಗಾಳಿಪಟ – Kite
ಬಾನೊಳಿರುವುದೆ ಪಕ್ಷಿ ಪಾರ್ವ ದಾರಿಯ ನಕ್ಷೆ ।
ಮೀನು ನೀರೊಳು ನುಸುಳೆ ಪಥನಿಯಮವಹುದೆ ।।
ಏನೊ ಜೀವವನೆಳೆವುದೇನೊ ನೂಕುವುದದನು ।
ನೀನೊಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।

Does the sky have a map for the migrating bird?
Do rules exist for a fish that swims about in water?
Something tugs at life, and pushes it forward:
You are but a flying kite. –Mankuthimma

  ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹ - Kannada Jokes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page