ಕಗ್ಗ – ಏಕಾಂಗಿ – Alone

ಏಕಾಂಗಿ – Alone
ಪಿರಿದೆಲ್ಲ ಮತನೀತಿಗಳಿಗಿಂತ ಜೀವಿತವು ।
ನೆರೆಬಂದ ನದಿ ದಡಕೆ ಬಾಗಿ ಪರಿಯುವುದೇಂ ।।
ಧರುಮಸೂಕ್ಷ್ಮದ ತಿಳಿವೆ ಲೋಕಸೂತ್ರದ ಸುಳಿವು ।
ಅರಸು ಜೀವಿತ ಹಿತವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।

Life is greater than all religions and truths.
Can a river in spate respect its banks?
The essence of religion is generic principles;
You [alone have to] seek what is good for you. –Mankuthimma

  ಕಗ್ಗ - ವಿಶಾಲ ಜಗತ್ತು - World

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page