ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ..!

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ರವಿವಾರವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ವಿಧಿ – ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ (108 ನಾಮಗಳನ್ನು) ಶತನಾಮಾವಳಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂವೃದ್ಧಿ, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವನ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
ಸೂರ್ಯ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ:
‘ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಸಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ’

ಸೂರ್ಯಂ ಸುಂದರ ಲೋಕನಾಥಮಮೃತಂ ವೇದಾನ್ತಸಾರಂ ಶಿವಂ
ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಸುರೇಶಮಮಲಂ ಲೋಕೈಕಚಿತ್ತಂ ಸ್ವಯಂ||

ಇನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯ ನರಾಧಿಪಂ ಸುರಗುರುಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಚೂಡಾಮಣಿಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಸ್ವರೂಪ ಹೃದಯಂ ವನ್ದೇ ಸದಾ ಭಾಸ್ಕರಂ||

ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಮಾನಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾಗಮವೇದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ||10||

ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾಮನ್ದಿರಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ||20||

  ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಚಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಸ್ವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಯತ್ಕಿರಣಜಾಲಾಯ ನಮಃ ||30||

ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಸ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಜರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರುದ್ವಯಾಭಾವರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಯುಕ್ತಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಷಿವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಗ್ಘನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕ್ಷಚಕ್ರಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಜುಸ್ವಭಾವಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ||40||

ಓಂ ನಿತ್ಯಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕಾರಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕ್ಷಾಧಿನಾಥಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲುಪ್ತದನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನತ್ಕನಕಭೂಷಾಯ ನಮಃ ||50||

ಓಂ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೂನಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ತಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಿಭೃತೇ ನಮಃ ||60||

  ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವುದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿ

ಓಂ ಬೃಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದಶ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶದಿಕ್ಸಮ್ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಜಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ ||70||

ಓಂ ಜಗದಾನನ್ದಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನ ಸಮಾರೂಢರಥಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸುರಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ಜವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಬಹಿಃ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ||80||

ಓಂ ಅಮರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾಣಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ||90||

ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಜಗತಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಮ್ಪತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ||100||

  ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನವಾದ ಗರುಡ ಯಾರು ? ಗರುಡ ಜಯಂತಿ ಏನು?

ಓಂ ಐಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸೇನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕೋಟಿಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲಾಗಮವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ||108||

|| ಇತಿ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ರಂ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಗವಾನ್‌ ಸೂರ್ಯನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್‌ನ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಿಯಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಿಗಧಿತವಾದ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನ ದೈವಿಕ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೇ….ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯಬೇಡಿ🙏
!! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »