ಕನ್ನಡ ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ !

ಕನ್ನಡ ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ !

Results

  ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಗಟುಗಳು ಉತ್ತರ ಸಹಿತ

#1. ಸುತ್ತಲೂ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ಯಾರು ?

#2. ಅಕ್ಕನ ಕೈಗೆ ಇಕ್ಕೋರುಂಟು ಅಳಿಸೋರಿಲ್ಲ , ನಾನ್ಯಾರು ?

#3. ಮಳೆ ಹುಯ್ಲಿ ಹುಯ್ಯದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಹಸಿರು , ನಾನ್ಯಾರು ?

#4. ಹಗ್ಗ ಹಾಸಿದೆ ಕೋಣ ಮಲಗಿದೆ ? ನಾನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ

#5. ಹಸಿರು ಮುಖಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನ್ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಿ?

finish
  ನವವಧುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇರು ಒದ್ದೆಸುವುದು?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page