ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ವಿಜ್ – ಉತ್ತರ ಸಹಿತ

ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ವಿಜ್ – ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಹಿತ

Results

  ಹಾಲು ಮೊಸರುತುಪ್ಪ ಆಗುವುದು ಯಾಕೆ?

#1. ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು. ?

#2. ಹಾರಿದರೆ ಹನುಮಂತ ಕೂಗಿದರೆ ಶಂಖ. ?

#3. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು. ?

#4. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತರೆ ತಮ್ಮನೂ ಅಳುತ್ತಾನೆ. ?

#5. ಬಿಳಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ರಜೆಗಳು ? ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ

finish
  ಕನ್ನಡ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ವಿಜ್ - kannada ogatu quiz

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page