ಥಟ್ ಅಂಥ ಹೇಳಿ ? ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್

ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಥಟ್ ಅಂಥ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಜ್ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಗಟುಗಳ ಕ್ವಿಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ… ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ

Results

  ಗಾದೆ - ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು

#1. ಸುತ್ತಲೂ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ಯಾರು ?

#2. ಅಕ್ಕನ ಕೈಗೆ ಇಕ್ಕೋರುಂಟು ಅಳಿಸೋರಿಲ್ಲ , ನಾನ್ಯಾರು ?

#3. ಮಳೆ ಹುಯ್ಲಿ ಹುಯ್ಯದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಹಸಿರು , ನಾನ್ಯಾರು ?

#4. ಹಗ್ಗ ಹಾಸಿದೆ ಕೋಣ ಮಲಗಿದೆ ? ನಾನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ

#5. ಹಸಿರು ಮುಖಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನ್ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಿ?

finish
  ಕನ್ನಡ ಒಗಟು - ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page