ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

‌ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ )

‌ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ )


ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌

ನಮಸ್ತೇsಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೧॥

ಓ ! ಮಹಾಮಾಯೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಮನೆ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ; ಓ! ದಿಕ್, ಶಂಖ ಮತ್ತು ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಮತ್ತು ಓ! ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಕೋಲಾಸುರಭಯಂಕರೀ ।
ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೨॥

ಅಸುರ ಕೋಲನನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪಕ್ಷಿ ಗರುಡ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು; ಓ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವಳು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವದುಷ್ಟಭಯಂಕರೀ ।
ಸರ್ವದುಃಖಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥3॥

ಓ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೇ, ನೀನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡುವವಳು, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವಳು, ಭಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

  ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಪಠಿಸಿ ಋಣ ವಿಮೋಚನಾ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೪॥

ಓ ! ದೇವತೆ, ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ನೀವು ಆನಂದ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಆದ್ಯನ್ತರಹಿತೇ ದೇವಿ ಆದ್ಯಶಕ್ತಿಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಯೋಗಜ್ಞೇ ಯೋಗಸಂಭೂತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೫॥

ಓ ! ದೇವಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ, ಯೋಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ನೀನು, ಓ! ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿಮಹೋದರೇ ।
ಮಹಾಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೬॥

ಓ ! ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜೀವ, ನೀನು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವಳು, ಓ ! ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

  ಭೂಮಿ ಭೂದೇವಿ

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೭॥

ಓ ! ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ, ನೀನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಮಹಾನ್ ದೈವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವಳು, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಧರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತೇ ।
ಜಗತ್ಸ್ಥಿತೇ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋsಸ್ತುತೇ ॥೮॥

ಓ ದೇವಿಯೇ, ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ, ಓ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ನರಃ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ ॥೯॥

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಏಕಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ ।
ದ್ವಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ ॥೧೦॥

  ನೀಲಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಿಕಾನ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಶುಭಾ ॥೧೧॥

ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು (ಅಹಂಕಾರ) ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯು ಸರ್ವದಾ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಫಲಶೃತಿ-
ಯಾರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪಠಿಸಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »