ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಅಷ್ಟಕಂ …!

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಅಷ್ಟಕಂ…!

ಧ್ಯಾನಂ
ಗಲದ್ರಕ್ತಮುಂಡಾವಲೀಕಂಠಮಾಲಾ
ಮಹೋಘೋರರಾವಾ ಸುದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಲಾ |
ವಿವಸ್ತ್ರಾ ಸ್ಮಶಾನಾಲಯಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ
ಮಹಾಕಾಲಕಾಮಾಕುಲಾ ಕಾಲಿಕೇಯಂ ॥ 1॥

ಭುಜೇವಾಮಯುಗ್ಮೇ ಶಿರೋಽಸಿಂ ದಧಾನಾ
ವರಂ ದಕ್ಷಯುಗ್ಮೇಽಭಯಂ ವೈ ತಥೈವ ।
ಸುಮಧ್ಯಾಽಪಿ ತುಂಗಸ್ತನಾ ಭಾರನಮ್ರಾ
ಲಸದ್ರಕ್ತಸೃಕ್ಕದ್ವಯಾ ಸುಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾ ॥ 2॥

ಶವದ್ವನ್ದ್ವಕರ್ಣಾವತಂಸಾ ಸುಕೇಶೀ
ಲಸತ್ಪ್ರೇತಪಾಣಿಂ ಪ್ರಯುಕ್ತೈಕಕಾಂಚೀ ।
ಶವಾಕಾರಮಂಚಾಧಿರೂಢಾ ಶಿವಾಭಿಶ್-
ಚತುರ್ದಿಕ್ಷುಶಬ್ದಾಯಮಾನಾಽಭಿರೇಜೇ ॥ 3॥

॥ ಅಥ ಸ್ತುತಿಃ ॥

ವಿರಂಚ್ಯಾದಿದೇವಾಸ್ತ್ರಯಸ್ತೇ ಗುಣಾಸ್ತ್ರೀನ್
ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಕಾಲೀಂ ಪ್ರಧಾನಾ ಬಭೂಬುಃ ।
ಅನಾದಿಂ ಸುರಾದಿಂ ಮಖಾದಿಂ ಭವಾದಿಂ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 1॥

  ಸ್ಕಂದಪುರಾಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀಯಂ ತು ವಾಗ್ವಾದಿನೀಯಂ
ಸುಹೃತ್ಪೋಷಿಣೀಶತ್ರುಸಂಹಾರಣೀಯಮ್ ।
ವಚಸ್ತಮ್ಭನೀಯಂ ಕಿಮುಚ್ಚಾಟನೀಯಂ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 2॥

ಇಯಂ ಸ್ವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಪುನಃ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ
ಮನೋಜಾಸ್ತು ಕಾಮಾನ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರಕುರ್ಯಾತ್ ।
ತಥಾ ತೇ ಕೃತಾರ್ಥಾ ಭವನ್ತೀತಿ ನಿತ್ಯಂ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 3॥

ಸುರಾಪಾನಮತ್ತಾ ಸುಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಾ
ಲಸತ್ಪೂತಚಿತ್ತೇ ಸದಾವಿರ್ಭವತ್ತೇ ।
ಜಪಧ್ಯಾನಪೂಜಾಸುಧಾಧೌತಪಂಕಾ
ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ನ ವಿನ್ದನ್ತಿ ದೇವಾಃ ॥ 4॥

ಚಿದಾನನ್ದಕನ್ದಂ ಹಸನ್ ಮನ್ದಮನ್ದಂ
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಪ್ರಭಾಪುಂಜಬಿಮ್ಬಮ್ ।
ಮುನೀನಾಂ ಕವೀನಾಂ ಹೃದಿ ದ್.

  ಸಂತಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮರುಜನ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »