ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

‌ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ


ll ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ll

ಓಂ ಸಂಕಷ್ಟಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂವೃತಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂವಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಮರಪ್ರಾಣದೀಪಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಶಿರೋರುಹಾಯ ನಮಃ 10

ಓಂ ಸರ್ಪಾಂಗುಲೀಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೋಮಾರ್ಕಘಂಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವೋಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಕಾಮದಾಯಿನೀಪೀಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಫುರದುಗ್ರಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸವಿಘ್ನನಾಶಿನೀಪೀಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಮ್ಬುಜಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ 20

ಓಂ ಸ್ಥೂಲೋರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತಬಕಾಕಾರಕುಮ್ಭಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ಪಹಾರಕಟಿಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ಪಕೋಟೀರಕಟಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ಪಗ್ರೈವೇಯಕಾಂಗದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ಪಕಕ್ಷ್ಯೋದರಾಬನ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾವಯವಸಮ್ಪೂರ್ಣಸರ್ವ
ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ 30

  ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮಹತ್ವ

ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಶೋಭಾಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೈಕಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರೋಜಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವದನ್ತಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ರಮೋದಪ್ರಮೋದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮೇಧಿತಸಮೃದ್ಧಿಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೇವೋನ್ನಿದ್ರಮದದ್ರವಾಯ ನಮಃ 40

ಓಂ ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮಂಗಲಸುಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭಗಾಸಂಶ್ರಿತಪದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ 50

ಓಂ ಸುರಕುಂಜರಭೇದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರಿತಮಹಾಕುಮ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಸದ್ ವ್ಯಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮುದ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಮಗಾನರತಾಯ ನಮಃ 60

  ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಗೂಢಾರ್ಥ

ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಧ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮುದ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಸರಿದ್ಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ 70

ಓಂ ಸೌರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚೇತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿನೆ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ 80

ಓಂ ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಮುಕುಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಸಾಪ್ತಿವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಛನ್ದೋನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಹೋತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಕೇಲಿಕಾಸಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಛನ್ದೋ ಮೋದಮದಾಯ ನಮಃ 90

  ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯ

ಓಂ ಸಪ್ತಚಂದ್ರಮಖಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಮಪಂಚದಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತದಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಫಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಾಯ ನಮಃ 100

ಓಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವರ್ಧುನೀಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾಪಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಿತಾವ
ಯವದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ 108

ll ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮಹಾಋಷಿ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »